De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Werkwijze en ontwikkelingen


Arcade


Al onze scholen nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen om de kwaliteit te verbeteren. Op de scholen wordt het werk van de leerlingen dagelijks gevolgd. De leerkrachten observeren, registreren, toetsen en beoordelen het werk van de leerlingen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met leerlingen en ouders. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat vast te stellen of de ontwikkeling naar wens verloopt.  
 
De eindtoets wordt door alle leerlingen aan het eind van de basisschool gemaakt. Deze toets is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan heroverweegt de school het advies. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 
 

Onze school


Op onze school stemmen wij het onderwijs zo goed mogelijk af op wat een kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Kinderen met extra onderwijsbehoeften zijn, binnen de grenzen van de mogelijkheden van onze school welkom.
Onze intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij de begeleiding van kinderen met  extra onderwijsbehoeften.
Aan onze school is een orthopedagoog verbonden en kunnen we gebruik maken van specialisten die werken voor het Samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht. Daarnaast is er een hechte samenwerking met de GGD en schoolmaatschappelijk werk.
Wanneer we zorg hebben over de ontwikkeling van een leerling delen we deze zorg vanaf het eerste moment van signaleren met de ouders. We willen de ervaringskennis van ouders benutten voor de begeleiding op school. We zien ouders als partners die samen optrekken met school om een kind met extra onderwijsbehoeften zo optimaal mogelijke ontwikkelingskansen te geven.
Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan onze school kan bieden. Dan zoeken we samen met de ouders een passende oplossing.
Dit schooljaar nemen we in februari de Doorstroomtoets af. Daarnaast wordt er in het begin van het nieuwe schooljaar de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) afgenomen. Deze uitslag nemen wij, samen met de gegevens van het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 (CITO), mee voor het advies voor vervolgonderwijs. Hiervoor gebruiken we de Friese Plaatsingswijzer.