Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied

Doelen en resultaten van ons onderwijs


Arcade


Wat is kwaliteitszorg? 


Kwaliteitszorg is de wijze waarop de school werk maakt van het continu streven naar verbetering en borgen van kwaliteit. Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de zorg voor de kwaliteit van onderwijs en de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 
 
Het bestuur heeft ook een plan, het ‘Strategisch Beleidsplan 2019-2023', waarin we onze ontwikkelrichting voor de komende vier jaren beschrijven. Er is een agenda vastgesteld, waarin ambitieuze doelen zijn opgenomen. Jaarlijks bespreken we of we onze doelen hebben bereikt en hoe we verder gaan. 
 
We hebben vastgelegd welke kwaliteit we binnen onze scholen willen zien, hoe dit wordt verantwoord en welke acties worden uitgevoerd. We baseren dit op het Inspectiekader 2017. De doelen van het onderwijs zijn vervolgens in de schoolplannen op scholengroepniveau en/of schoolniveau specifiek beschreven en worden jaarlijks besproken en vervolgd. 
 
Onderwijsstichting Arcade monitort de resultaten van het onderwijs met behulp van het Kwaliteitszorgsysteem Kwintoo en Volgsysteem voor leerresultaten DrieDeeOnline (ParnasSys m.i.v. augustus 2021). Voor onze nieuwkomersscholen gebruiken we het leerlingvolgsysteem DrieDeePlus. De Vaardigheidsmeter wordt ingezet m.b.t. leerkrachtvaardigheden. In managementgesprekken worden doelen en resultaten van het onderwijs met de directeuren besproken:  

Maatregelen van het bestuur ter verbetering van de onderwijskwaliteit

   

Ontwikkelingen op onze school


Om vaardigheden en deskundigheid op peil te houden volgen leerkrachten jaarlijks cursussen en trainingen. Tevens krijgt iedere leerkracht tweejaarlijks een klassenbezoek. Tijdens dit klassenbezoek worden de vaardigheden van de leerkracht op het gebied van instructie bekeken. N.a.v. dit klassenbezoek werkt iedere leerkracht aan persoonlijke verbeterpunten.

Als school stellen we ons doelen; wat willen we bereiken met het onderwijs zoals wij dat voor ogen hebben op Obs. Oud Avereest.
We hebben doelen opgesteld die voor een periode van vier jaar gelden. Deze doelen staan beschreven in het schoolplan 2019-2023.
Naast doelen voor vier jaar stellen wij ook doelen per schooljaar. Deze doelen worden beschreven in het schooljaarplan.
Aan het eind van ieder schooljaar vindt er een evaluatie en een eventuele bijstelling van onze doelen plaats.
 

Uitgevoerde verbeter-activiteiten

Voor ieder schooljaar wordt er een schooljaarplan opgesteld waarin heel specifiek de beleidsdoelstellingen voor dat schooljaar worden beschreven. Uitgangspunten voor het formuleren van beleidsdoelstellingen zijn o.a. Cito-scores, een inspectieverslag, enquêtes en ons kwaliteitszorgsysteem Kwintoo. 

Voorgenomen verbeteractiviteiten

Op Obs Oud Avereest houden we ons voortdurend bezig met de ontwikkelingen binnen het onderwijs, afgestemd op onze school.
Speerpunten in ons beleid voor het schooljaar 2022-2023, zijn o.a.:

Resultaten van ons onderwijs


De volgende toetsen worden jaarlijks afgenomen:
Toets Groep
DMT - AVI 3 t/m 8
Begrijpend lezen 4 t/m 8
Rekenen & wiskunde 3 t/m 8
Woordenschat 3 t/m 8
Zien! 5 t/m 8
NIO en Eindtoets 8
 

Analyse eindtoets
In schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen in verband met de Coronacrisis.

In april hebben de leerlingen van groep 8 de landelijk verplichte eindtoets gemaakt. Groep 8 leerlingen van Oud Avereest hebben de papieren versie van de Centrale Eindtoets gemaakt.
Alle leerlingen (7) hebben de toets gemaakt en we hebben niemand uitgesloten.
De schoolscore is 532.6. Dit ligt 2.6 punten onder het landelijk gemiddelde.

Van alle leerlingen blijft het gegeven advies ongewijzigd (Ons advies wordt afgeleid uit de volgende gegevens: NIO, CITO LOVS en de Plaatsingswijzer).

Lezen:
100 % heeft 1F behaald (7 van de 7 leerlingen)
71 % heeft 2F behaald (5 van de 7 leerlingen)

Taalverzorging:
86 % heeft 1F behaald (6 van de 7 leerlingen)
57 % heeft 2F behaald (4 van de 7 leerlingen)

Rekenen:
100% heeft 1F behaald (7 van de 7 leerlingen)
29% heeft 1S gehaald (2 van de 7 leerlingen)
 

Schooladviezen

De afgelopen schooljaren zagen onze schooladviezen er als volgt uit:
Onderwijstype
2019-2020
2020-2021
2021-2022
VWO/gymnasium         
HAVO/VWO      1   2
HAVO   1      1
VMBO TL/HAVO        1   1
VMBO TL   1      1
VMBO Kader/TL      2    1
VMBO Kader   1     1
VMBO Kader met LWOO      
VMBO Basis/Kader      1   
VMBO Basis   2      
VMBO Basis met LWOO      
Parktijkonderwijs       
       
Totaal aantal leerlingen   5   5   7